Услуге „помоћи у кући“ обезбеђују се старијим суграђанима, у циљу задовољавања свакодневних основних животних потреба. Сврха помоћи у кући је подршка корисницима у очувању и унапређењу квалитета живота.

 

НАЧИН ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ

 

Помоћ у кући обезбеђује се кориснику по Упуту надлежног Центра за социјални рад у трајању до два сата дневно радним даном, осим суботом и недељом, у трајању од три или пет дана у току недеље, а у складу са Одлуком о правима и услугама социјалне заштите града Београда.

Помоћ у кући коју остварују два или више лица која живе у заједничком домаћинству, обезбеђује се у трајању до три сата дневно за та лица.

 

САДРЖАЈ РАДА УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ

 

Геронто-домаћице реализују активности помоћи у кући, које се састоје у следећем:

 • Помоћ у обезбеђивању исхране
 • Помоћ у одржавању личне хигијене
 • Помоћ у одржавању хигијене стана
 • Помоћ у загревању просторија
 • Помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних и других потреба
 • Посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга

 

ТРИ КОРАКА ДО ПОМОЋИ У КУЋИ

 

 1. Корак

Право на помоћ у кући потенцијални корисник остварује преко Градског  центра за социјални рад (подноси захтев за помоћ у кући, ЦСР општине на којој живи)
По признавању права на помоћ у кући, надлежни Центар за социјални рад шаље захтев за пружање услуга, Служби ”помоћ у кући“, Установе Геронтолошки центар Београд (пружаоцу услуга).

 1. Корак

По пријему захтева за помоћ у кући, стручни радник врши пријемну процену корисника у року од 15 дана. Током пријемне процене, стручни радник на основу непосредног разговора са корисником или законским заступником процењује:

 • став корисника и његова очекивања од услуге
 • подобност корисника за коришћење услуге
 • приоритет за пријем
 • способности и приоритетне потребе
 1. Корак

Након завршене пријемне процене, стручни радник, на основу критеријума, евидентира потенцијалног корисника на јединствену евиденциону листу.
По стицању услова, корисник се обавештава о датуму отпочињања услуга.
Датумом отпочињања услуга, почиње и процена корисника, која се окончава у року до десет дана.

 

О ВАМА БРИНЕ

 

О вама брине највећи женски колектив у Србији, који чини 619 геронто-домаћица и 24 организатора помоћи у кући.

Геронто-домаћице реализују активности услуге помоћи у кући, по акредитованом програму обуке, у складу са индивидуалним планом услуге, поштујући врховни принцип рада „интерес корисника на првом месту“. Уз њихову помоћ корисницима се омогућава да живе у својим домовима (природном окружењу) и учествују у активностима дневног живота.

Услуге помоћи у кући, геронто-домаћице пружају за преко 2500 корисника на 14 београдских општина (Врачар, Савски венац, Звездара, Чукарица, Стари град, Палилула, Нови Београд, Вождовац, Раковица, Земун, Младеновац, Сопот, Обреновац и Лазаревац).

Организатори помоћи у кући реализују стручни поступак за пружање услуга помоћи у кући, те у договору са корисником формирају индивидуални план услуге, организују и прате рад геронто-домаћица, испитују задовољство корисника пруженим услугама и у складу с тим предузимају мере за унапређење квалитета услуга.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОМОЋ У КУЋИ

 

 • фотокопија личне карте;
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних;
 • фотокопија чека од пензије;
 • фотокопија лекарског налаза;
 • фотокопија ИМК умрлих за брачног друга – ако постоји;
 • фотокопија пресуде о разводу –ако постоји;
 • фотокопија уговора о доживотном издржавању;
 • уверење о држављанству;

 

АДРЕСЕ ПУНКТОВА СЛУЖБЕ „ПОМОЋ У КУЋИ“

Општина Врачар – Ламартинова 47, тел. 011/2434-337

Организатори помоћи у кући:

 • Дебељевић Вања
 • Марјановић Данијела
 • Стевановић Ђурђа

Општина Звездара – Булевар Краља Александра 265, тел. 011/2430-711,
Проте Матеје 36/1, тел. 011/3861-417

Организатори помоћи у кући:

 • Пауновић Тривановић Верица
 • Митровић Гордана

Општина Палилула – Јабучка 11, тел. 011/2991-286

Организатори помоћи у кући:

 • Стојановић Јелена
 • Герасимовић-Иванов Снежана

Општина Савски венац – Гаврила Принципа 44а, тел. 011/7614-593

Организатор помоћи у кући:

 • Марковић Славица

Општина Вождовац – Гаврила Принципа 44а, тел. 011/7610-121

Организатори помоћи у кући:

 • Ристић Вера
 • Живковић Радмила
 • Којић Слађана

Општина Стари град – Солунска 14, тел. 011/2185-201

Организатори помоћи у кући:

 • Величковић Вукица
 • Микичић Весна
 • Хајдер Јелена

Општина Нови Београд – Марије Бурсаћ 49, тел. 011/2606-270

Организатори помоћи у кући:

 • Вучићевић Љиљана
 • Човић Радмила
 • Стојчић Лидија

Општина Земун – Генерал Жданова 32, тел. 011/6301-272

Организатор помоћи у кући:

 • Томић Душица

Општина Чукарица – Милана Јовановића 8, тел. 011/2395-141

Организатори помоћи у кући:

 • Добројевић Драгана
 • Пријић Славка

Општина Раковица – Милана Јовановића 8, тел. 011/3670-740

Организатор помоћи у кући:

 • Ненадовић Данијела

Општина Младеновац – Јанка Катића 27, тел. 011/8233-315

Организатори помоћи у кући:

 • Јелић Зорица
 • Милић Нада

Општина Сопот – Јанка Катића 27, тел. 011/8233-315

Организатор помоћи у кући

 • Милић Нада

Општина Лазаревац – Краља Петра 25, тел. 011/8110-138

Организатор помоћи у кући:

Ивановић Афродита

Општина Обреновац – Вука Караџића 99, тел. 011/8728-045

Организатор помоћи у кући:

 • Ивановић Афродита
Тања Голубовић
Координатор службе “помоћ у кући“

Службом руководи Координатор службе „помоћ у кући“

Наша мисија је да пружамо аутентичну услугу поштујући основне људске вредности, што нам омогућава да будемо на корак испред других.”

Наш циљ је да будемо бренд избора у сваком сегменту услуге коју пружамо.”

Наше вредности су индивидуални приступ кориснику и професионални кадар, који тимским радом реализује активности услуге помоћи у кући, на најбољи начин.”