Смештај лица у домове Геронтолошког центра Београд остварује се преко Центра за социјални рад на општини пребивалишта потенцијалног корисника.

Захтев за смештај у дом подноси се надлежном општинском Центру за социјални рад, где заинтересовани добија информацију о потребној документацији, а то је:

 • попуњен Захтев за смештај (два примерка),
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних (две фотокопије) или фотокопије извода из матичне књиге умрлих за брачног друга или пресуда о разводу брака (два примерка),
 • фотокопијa личне карте (обе стране) и здравствене књижице (по два примерка),
 • лекарско уверење или други извештај лекара који садржински одговара лекарском уверењу на тај начин да на основу достављеног извештаја Комисија може проценити  да ли Установа има капацитете да одговори на потребе корисника, не старији од шест месеци (оригинал и фотокопија),
 • налаз психијатра (и неуролога уколико се корисник лечи код лекара поменуте специјалности, не старији од шест месеци (оригинал и фотокопија),
 • извештај изабраног лекара о терапији коју корисник користи (оригинал и фотокопија),
 • допунску документацију уколико Комисија сматра да су потребни: извештај лекара специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са детаљним описом физикалног третмана, извештаји других лекара специјалиста, извештаји лекара специјалиста  са претходних прегледа старији од шест месеци и/или отпусне листе, а уколико је лице на хемодијализи, регулисати дијализно место и транспорт пре доласка (оригинал и фотокопија),
 • докази о имовини и приходима који утичу на трошкове смештаја: чек од пензије за претходни месец (три фотокопије) или уверење од ПИО фонда да лице које се смешта није корисник пензије,
 • уверење о имовинском стању – пореско уверење, доказ о власништву над непокретностима или уговор о доживотном издржавању (ако је склопљен), уговор о поклону или други докази који су од утицаја на трошкове смештаја,
 • фотокопија личне карте и потврда о приходима за последњи квартал за сроднике који учествују у трошковима смештаја и њихова изјава – сагласност да се приходи директно усмере на покривање трошкова смештаја,
 • изјава воље особе која се смешта да жели смештај, а ако је подносилац захтева лице под старатељством, потребно је Решење о старатељству и сагласност старатеља.

Ако заинтересовано лице има пребивалиште ван града Београда, подноси Захтев за смештај у дом надлежном општинском центру за социјални рад у оној општини у којој има пребивалиште.

Након обраде предмета, Центар за социјални рад доставља Геронтолошком центру упут са потребном документацијом за смештај корисника у дом.

У Геронтолошком центру састаје се Комисија за пријем која разматра пристигле захтеве за смештај. У зависности од потреба будућег корисника, његовог здравственог стања, слободних капацитета у домовима Установе, али и изражене жеље за смештајем у одговарајући дом, доноси се Одлука о пријему.

Социјални радник ће позвати будућег корисника, односно његовог сродника или стараоца и обавестити га о донетој одлуци.

Смештај лица у дом реализује се одмах по указивању слободног места.