Дом Вождовац се налази на источној падини Вождовца у мирном крају са зеленим окружењем.

Смештајни капацитет дома се састоји се од три одвојена павиљона и централне зграде у којима се може сместити око 270 корисника различитог нивоа очуваности физичког стања.

Сва четири павиљона дома прилагођена су корисницима са отежаном и смањеном покретљивошћу као и онима којима је потребна здравствена нега и медицински надзор 24 часа.У свим објектима на сваком спрату, у функцији су дневни боравак и чајна кухиња, а све собе и гарсоњере располажу купатилом и терасом.

Корисницима услуга обезбеђујемо квалитетну и свеобухватну социјалну бригу, пружајући им читав низ разноврсних услуга и садржаја ради прилагођавања њиховим актуелним потребама.

Дом Вождовац налази се у Качерској улици бр. 6-12 а до њега можете доћи градским превозом, аутобуским линијама 18, 25, 39 и 33 или трамвајским линијама бр. 9, 10 и 14.

Сандра Стојковски
Управница Дома Вождовац

 • Централа: 011/ 2462-211
 • Технички секретар: 011/ 2462-210, 011/ 2462-211 локал 185
 • E-mail: vozdovac@ugcb.rs

.

Категорија смештаја Категорија корисника Цена(динара)
Једнокреветна гарсоњера(соба, чајна кухиња, тоалет са купатилом и тераса) Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално 42.543,00
Двокреветна гарсоњера(соба, чајна кухиња, тоалет са купатилом, тераса) Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално 38.289,00
Једнокреветна соба(тоалет са купатилом, тераса) Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално 34.034,00
Двокреветна соба(тоалет са купатилом, тераса) Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално 28.362,00
Трокреветна соба(тоалет са купатилом, тераса) Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално 28.362,00
Једнокреветна соба(тоалет са купатилом, тераса) Корисник коме је потребна делимична помоћ другог лица  за обављање дневних животних активности 35.143,00
Двокреветна соба(тоалет са купатилом, тераса) Корисник коме је потребна делимична помоћ другог лица  за обављање дневних животних активности 29.286,00
Двокреветна гарсоњера(соба, чајна кухиња, тоалет са купатилом, тераса) Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности 52.577,00
Трокреветна гарсоњера(соба, чајна кухиња, тоалет са купатилом , тераса) Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности 38.946,00
Двокреветна соба(тоалет са купатилом, тераса) Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности 38.946,00
Вишекреветна соба(тоалет са купатилом, тераса) Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности 38.946,00

o.

Документација:

Смештај лица у домове Геронтолошког центра Београд остварује се преко центра за социјални рад на општини пребивалишта потенцијалног корисника.

Захтев за смештај у дом подноси се надлежном, општинском центру за социјални рад, где заинтересовани добија информацију о потребној документацији, а то је:

 • попуњен Захтев за смештај (два примерка),
 • уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених или венчаних (две фотокопије) или фотокопије извода из матичне књиге умрлих за брачног друга или пресуда о разводу брака (два примерка),
 • фотокопијa личне карте (обе стране) и здравствене књижице (по два примерка),
 • уверење о здравственом стању од лекара опште праксе и налаз неуропсихијатра о оријентисаности особе и способности да изрази своју вољу (оригинал и фотокопија),
 • докази о имовини и приходима који утичу на трошкове смештаја: чек од пензије за претходни месец (три фотокопије) или уверење од ПИО фонда да лице које се смешта није корисник пензије,
 • уверење о имовнском стању – пореско уверење, доказ о власништву над непокретностима, или уговор о доживотном издржавању (ако је склопљен), уговор о поклону или други докази који су од утицаја на трошкове смештаја,
 • фотокопија личне карте и потврда о приходима за последњи квартал за сроднике који учествују у трошковима смештаја и њихова изјава – сагласност да се приходи директно усмере на покривање трошкова смештаја,
 • изјава воље особе која се смешта да жели смештај, а ако је подносилац захтева лице под старатељством, потребно је Решење о старатељству и сагласност старатеља.

Ако је подносилац захтева са територије града Београда, Захтев за смештај у дом подноси општинском одељењу Градског центра за социјални рад у општини у којој има пребивалиште.

Ако заинтересовано лице има пребивалиште ван града Београда, подноси Захтев за смештај у дом надлежном општинском центру за социјални рад у оној општини у којој има пребивалиште.

 

Након обраде предмета, центар за социјални рад доставља Геронтолошком центру упут са потребном документацијом за смештај корисника у дом.

У Геронтолошком центру састаје се Комисија за пријем, премештај и отпуст корисника, која разматра пристигле захтеве за смештај. У зависности од потреба будућег корисника, његовог здравственог стања, слободних капацитета у домовима Установе, али и изражене жеље за смештајем у одговарајући дом,  доноси се Одлука о пријему.

Социјални радник ће позвати будућег корисника, односно његовог сродника или стараоца и обавестити га о донетој одлуци.

Смештај лица у дом реализује се одмах по указивању слободног места.