Установа Геронтолошки центар Београд обезбеђује примарну здравствену заштиту за кориснике услуге домског смештаја,  сваког дана. За кориснике клубова организује се повремено мерење крвног притиска а у оквиру Инфоцентра, као део едукативно-информативног рада са корисницима, реализују се радионице о заштити здравља и здравим стиловима живота.

Квалитет пружања здравствене заштите корисника услуге домског смештаја  огледа се у високо квалификованом особљу, доброј опремљености амбуланти као и доступности здравствене заштите 24 часа дневно.

Здравствена служба броји 226 запослених, од чега три лекара специјалисте (психијатар, физијатар, интерниста), 9 лекара опште праксе, 94 медицинска радника (више медицинске сестре, медицинске сестре и физиотерапеути), као и 120 неговатељица.