Дом Карабурма смештен је на падинама Звездаре са погледом на Дунав. То је први наменски изграђен објекат у Београду за смештај пензионера и других старијих лица.

Поред смештајног капацитета централног дела зграде, део дома чине и физички издвојене гарсоњере са купатилом и кухињом. У склопу дома се такође налазе и чајна кухиња, трпезарија, фризерски салон, простор за радну терапију, библиотека, просторије за прање и пеглање веша, магацин, лекарска ординација и амбуланта, канцеларије за стручне и административне службе и управа.

Дом поседује ограђени дворишни простор, са доста зеленила, цвећа и дрвећа, са клупама и стазама за шетњу.

У дому је обезбеђен здравствени надзор и медицинска нега 24 сата, радно-окупацине активности у циљу терапеутских и социјално рехабилитационих постигнућа, физикална рехабилитација, психолошко и социјално саветовање и терапијски рад са станарима и сродницима.

Дом се налази у Пљешевичкој улици бр. 2 (Стара Карабурма) а до њега можете стићи градским аутобуским  линијама бр. 16, 23 и 27.

Дејан Гигић
Управник Дома Карабурма

 • Централа: 011/ 2762-331
 • Технички секретар: 011/ 2763-068, 011/ 2762-331 локал 112
 • Соц. радник: 011/ 3290-396
 • E-mailkaraburma@ugcb.rs
Категорија смештаја Категорија корисника Цена(динара)
Једнокреветна гарсоњера (соба, чајна кухиња, тоалет са купатилом) Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално 44.291,00
Двокреветна гарсоњера (соба, чајна кухиња, тоалет са купатилом) Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално 39.861,00
Једнокреветна соба(купатила и тоалети на одељењу) Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално 35.432,00
Двокреветна соба(купатила и тоалети на одељењу) Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално 29.527,00
Трокреветна соба(купатила и тоалети на одељењу) Корисник који највећи број дневних животних активности обавља самостално 29.527,00
Једнокреветна соба(купатила и тоалети на одељењу) Корисник коме је потребна делимична помоћ другог лица  за обављање дневних животних активности 38.166,00
Двокреветна  соба(купатила и тоалети на одељењу) Корисник коме је потребна делимична помоћ другог лица  за обављање дневних животних активности 31.805,00
Трокреветна соба(купатила и тоалети на одељењу) Корисник коме је потребна делимична помоћ другог лица  за обављање дневних животних активности 31.805,00
Једнокреветна  соба(купатила и тоалети на одељењу) Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности 42.361,00
Двокреветна  соба(купатила и тоалети на одељењу) Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности 35.301,00
Трокреветна  соба(купатила и тоалети на одељењу) Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности 35.301,00

Документација:

Смештај лица у домове Геронтолошког центра Београд остварује се преко центра за социјални рад на општини пребивалишта потенцијалног корисника.

Захтев за смештај у дом подноси се надлежном, општинском центру за социјални рад, где заинтересовани добија информацију о потребној документацији, а то је:

 • попуњен Захтев за смештај (два примерка),
 • уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених или венчаних (две фотокопије) или фотокопије извода из матичне књиге умрлих за брачног друга или пресуда о разводу брака (два примерка),
 • фотокопијa личне карте (обе стране) и здравствене књижице (по два примерка),
 • уверење о здравственом стању од лекара опште праксе и налаз неуропсихијатра о оријентисаности особе и способности да изрази своју вољу (оригинал и фотокопија),
 • докази о имовини и приходима који утичу на трошкове смештаја: чек од пензије за претходни месец (три фотокопије) или уверење од ПИО фонда да лице које се смешта није корисник пензије,
 • уверење о имовнском стању – пореско уверење, доказ о власништву над непокретностима, или уговор о доживотном издржавању (ако је склопљен), уговор о поклону или други докази који су од утицаја на трошкове смештаја,
 • фотокопија личне карте и потврда о приходима за последњи квартал за сроднике који учествују у трошковима смештаја и њихова изјава – сагласност да се приходи директно усмере на покривање трошкова смештаја,
 • изјава воље особе која се смешта да жели смештај, а ако је подносилац захтева лице под старатељством, потребно је Решење о старатељству и сагласност старатеља.

Ако је подносилац захтева са територије града Београда, Захтев за смештај у дом подноси општинском одељењу Градског центра за социјални рад у општини у којој има пребивалиште.

Ако заинтересовано лице има пребивалиште ван града Београда, подноси Захтев за смештај у дом надлежном општинском центру за социјални рад у оној општини у којој има пребивалиште.

 

Након обраде предмета, центар за социјални рад доставља Геронтолошком центру упут са потребном документацијом за смештај корисника у дом.

У Геронтолошком центру састаје се Комисија за пријем, премештај и отпуст корисника, која разматра пристигле захтеве за смештај. У зависности од потреба будућег корисника, његовог здравственог стања, слободних капацитета у домовима Установе, али и изражене жеље за смештајем у одговарајући дом,  доноси се Одлука о пријему.

Социјални радник ће позвати будућег корисника, односно његовог сродника или стараоца и обавестити га о донетој одлуци.

Смештај лица у дом реализује се одмах по указивању слободног места.