Смештај лица у домове Геронтолошког центра Београд остварује се преко Центра за социјални рад на општини пребивалишта потенцијалног корисника.

Захтев за смештај у дом подноси се надлежном општинском Центру за социјални рад, где заинтересовани добија информацију о потребној документацији, а то је:

  • попуњен Захтев за смештај (два примерка),
  • уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених или венчаних (две фотокопије) или фотокопије извода из матичне књиге умрлих за брачног друга или пресуда о разводу брака (два примерка),
  • фотокопијa личне карте (обе стране) и здравствене књижице (по два примерка),
  • уверење о здравственом стању од лекара опште праксе и налаз неуропсихијатра о оријентисаности особе и способности да изрази своју вољу (оригинал и фотокопија),
  • докази о имовини и приходима који утичу на трошкове смештаја: чек од пензије за претходни месец (три фотокопије) или уверење од ПИО фонда да лице које се смешта није корисник пензије,
  • уверење о имовинском стању – пореско уверење, доказ о власништву над непокретностима или уговор о доживотном издржавању (ако је склопљен), уговор о поклону или други докази који су од утицаја на трошкове смештаја,
  • фотокопија личне карте и потврда о приходима за последњи квартал за сроднике који учествују у трошковима смештаја и њихова изјава – сагласност да се приходи директно усмере на покривање трошкова смештаја,
  • изјава воље особе која се смешта да жели смештај, а ако је подносилац захтева лице под старатељством, потребно је Решење о старатељству и сагласност старатеља.

Ако заинтересовано лице има пребивалиште ван града Београда, подноси Захтев за смештај у дом надлежном општинском центру за социјални рад у оној општини у којој има пребивалиште.

Након обраде предмета, Центар за социјални рад доставља Геронтолошком центру упут са потребном документацијом за смештај корисника у дом.

У Геронтолошком центру састаје се Комисија за пријем која разматра пристигле захтеве за смештај. У зависности од потреба будућег корисника, његовог здравственог стања, слободних капацитета у домовима Установе, али и изражене жеље за смештајем у одговарајући дом, доноси се Одлука о пријему.

Социјални радник ће позвати будућег корисника, односно његовог сродника или стараоца и обавестити га о донетој одлуци.

Смештај лица у дом реализује се одмах по указивању слободног места.