Установа Геронтолошки центар у свом склопу поседује и Дом Стационар који је намењен искључиво збрињавању  непокретних или теже покретних корисника којима је у потпуности потребна туђа нега и помоћ.

Дом Стационар има сву потребну опрему која је прилагођена непокретним и тешко покретним лицима и  испуњава све критеријуме за смештај корисника.

Зграда Стационара, поред собног смештаја, има и одговарајућа купатила и тоалете који су заједнички и налазе се на сваком одељењу. На сваком спрату налази се трпезарија, а у приземљу је и дневни боравак.

Стационар се налази у Диљској улици бр. 2 до кога можете доћи аутобусима 16, 23 и 25 (станица код Диљске), као и аутобусима 32, 32е и 35 (станица код „Спорта“).

Марија Илић
Управница Дома Стационар

 • Технички секретар: 011/ 2774-156
 • Управник: 011/ 2784-234
 • E-mail: diljska@ugcb.rs
Категорија   смештаја Категорија корисника Цена (динара)
Двокреветна соба(купатила и тоалети на одељењу) Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности 37.634,00
Трокреветна соба(купатила и тоалети на одељењу) Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности 37.634,00
Вишекреветна соба(купатила и тоалети на одељењу) Корисник коме је потребна потпуна помоћ другог лица у највећем броју дневних животних активности 37.634,00

.

Документација:

Смештај лица у домове Геронтолошког центра Београд остварује се преко центра за социјални рад на општини пребивалишта потенцијалног корисника.

Захтев за смештај у дом подноси се надлежном, општинском центру за социјални рад, где заинтересовани добија информацију о потребној документацији, а то је:

 • попуњен Захтев за смештај (два примерка),
 • уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених или венчаних (две фотокопије) или фотокопије извода из матичне књиге умрлих за брачног друга или пресуда о разводу брака (два примерка),
 • фотокопијa личне карте (обе стране) и здравствене књижице (по два примерка),
 • уверење о здравственом стању од лекара опште праксе и налаз неуропсихијатра о оријентисаности особе и способности да изрази своју вољу (оригинал и фотокопија),
 • докази о имовини и приходима који утичу на трошкове смештаја: чек од пензије за претходни месец (три фотокопије) или уверење од ПИО фонда да лице које се смешта није корисник пензије,
 • уверење о имовнском стању – пореско уверење, доказ о власништву над непокретностима, или уговор о доживотном издржавању (ако је склопљен), уговор о поклону или други докази који су од утицаја на трошкове смештаја,
 • фотокопија личне карте и потврда о приходима за последњи квартал за сроднике који учествују у трошковима смештаја и њихова изјава – сагласност да се приходи директно усмере на покривање трошкова смештаја,
 • изјава воље особе која се смешта да жели смештај, а ако је подносилац захтева лице под старатељством, потребно је Решење о старатељству и сагласност старатеља.

Ако је подносилац захтева са територије града Београда, Захтев за смештај у дом подноси општинском одељењу Градског центра за социјални рад у општини у којој има пребивалиште.

Ако заинтересовано лице има пребивалиште ван града Београда, подноси Захтев за смештај у дом надлежном општинском центру за социјални рад у оној општини у којој има пребивалиште.

 

Након обраде предмета, центар за социјални рад доставља Геронтолошком центру упут са потребном документацијом за смештај корисника у дом.

У Геронтолошком центру састаје се Комисија за пријем, премештај и отпуст корисника, која разматра пристигле захтеве за смештај. У зависности од потреба будућег корисника, његовог здравственог стања, слободних капацитета у домовима Установе, али и изражене жеље за смештајем у одговарајући дом,  доноси се Одлука о пријему.

Социјални радник ће позвати будућег корисника, односно његовог сродника или стараоца и обавестити га о донетој одлуци.

Смештај лица у дом реализује се одмах по указивању слободног места.