Услуге „помоћи у кући“ обезбеђују се старијим суграђанима, у циљу задовољавања свакодневних основних животних потреба. Сврха помоћи у кући је подршка корисницима у очувању и унапређењу квалитета живота.

 

НАЧИН ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ

 

Помоћ у кући обезбеђује се кориснику по Упуту надлежног Центра за социјални рад у трајању до два сата дневно радним даном, осим суботом и недељом, у трајању од три или пет дана у току недеље, а у складу са Одлуком о правима и услугама социјалне заштите града Београда.

Помоћ у кући коју остварују два или више лица која живе у заједничком домаћинству, обезбеђује се у трајању до три сата дневно за та лица.

 

САДРЖАЈ РАДА УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ

 

Геронто-домаћице реализују активности помоћи у кући, које се састоје у следећем:

 • Помоћ у обезбеђивању исхране
 • Помоћ у одржавању личне хигијене
 • Помоћ у одржавању хигијене стана
 • Помоћ у загревању просторија
 • Помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних и других потреба
 • Посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга

 

ТРИ КОРАКА ДО ПОМОЋИ У КУЋИ

 

 1. Корак

Право на помоћ у кући потенцијални корисник остварује преко Градског  центра за социјални рад (подноси захтев за помоћ у кући у Центар за социјални рад општине на којој живи).
По признавању права на помоћ у кући, надлежни Центар за социјални рад шаље одобрен захтев за пружање услуга, Служби ”помоћ у кући“, Установе Геронтолошки центар Београд (пружаоцу услуга).

 1. Корак

По пријему одобреног захтева за помоћ у кући, стручни радник врши пријемну процену корисника у року од 15 дана. Током пријемне процене, стручни радник на основу непосредног разговора са корисником или законским заступником процењује:

 • став корисника и његова очекивања од услуге
 • подобност корисника за коришћење услуге
 • приоритет за пријем и приоритетне потребе
 • снаге, ризике и способности корисника
 1. Корак

Након завршене пријемне процене, стручни радник, на основу критеријума, уписује потенцијалног корисника на јединствену евиденциону листу. По стицању услова, потенцијални корисник се обавештава о датуму отпочињања услуга, када почиње и процена корисника, која се окончава у року до десет дана.

 

О ВАМА БРИНЕ

 

О вама брине највећи женски колектив у Србији, који чини 619 геронто-домаћица и 24 организатора помоћи у кући.

Геронто-домаћице реализују активности услуге помоћи у кући, по акредитованом програму обуке, у складу са индивидуалним планом услуге, поштујући врховни принцип рада „интерес корисника на првом месту“. Уз њихову помоћ корисницима се омогућава да живе у својим домовима (природном окружењу) и учествују у активностима дневног живота.

Услуге помоћи у кући, геронто-домаћице пружају за 2393 корисника на 17 београдских општина (Врачар, Савски венац, Звездара, Чукарица, Стари град, Палилула, Нови Београд, Вождовац, Раковица, Земун, Младеновац, Сопот, Обреновац, Лазаревац, Барајево, Сурчин и Гроцка).

Организатори помоћи у кући реализују стручни поступак за пружање услуга помоћи у кући, те у договору са корисником формирају индивидуални план услуге, организују и прате рад геронто-домаћица, испитују задовољство корисника пруженим услугама и у складу с тим предузимају мере за унапређење квалитета услуга.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОМОЋ У КУЋИ

 

 • фотокопија личне карте;
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних;
 • фотокопија чека од пензије;
 • фотокопија медицинске документације;
 • фотокопија извод из матичне књиге умрлих за брачног друга – ако постоји;
 • фотокопија пресуде о разводу –ако постоји;
 • фотокопија уговора о доживотном издржавању;
 • фотокопија решења за туђу негу и помоћ;
 • уверење о држављанству;
 • захтев са основним подацима.

 

АДРЕСЕ ПУНКТОВА СЛУЖБЕ „ПОМОЋ У КУЋИ“

1. Општина Врачар,
Организатори помоћи у кући:
Црнотравска 13 б
– Марјановић Данијела
Др Ивана Рибара 8
– Стевановић Ђурђа
 

011/6680-317

011/3180-230

2. Општина Стари град,
Симе Игуманова 4
Организатори помоћи у кући:
– Дебељевић Вања
– Хајдер Јелена
011/2692-055
3. Општина Палилула,
Јабучка 11
Организатори помоћи у кући:
– Величковић Вукица
– Герасимовић-Иванов Снежана
011/2991-286 4. Општина Савски венац,
Гаврила Принципа 44а
Организатор помоћи у кући:
– Којић Слађана
011/7614-593
5. Општина Вождовац,
Гаврила Принципа 44а

Организатори помоћи у кући:
– Ристић Вера
– Живковић Радмила
– Дамњановић Љубица
011/7610-121 6. Општина Звездара,
Организатори помоћи у кући:
Булевар Краља Александра 265
– Пауновић Тривановић Верица
Гаврила Принципа 44а
– Митровић Гордана
 

 

011/7614-593

7. Општина Нови Београд,
др Ивана Рибара 8
Организатор помоћи у кући:
-Вучићевић Љиљана
011/3180-230

 

 

8. Општина Нови Београд,
Милеве Марић Ајнштајн 44
Организатори помоћи у кући:
– Човић Радмила
– Стојчић Лидија
011/2275-120
9. Општина Земун,
Генерал Жданова 32
Организатор помоћи у кући:
– Томић Душица
011/6301-272 10. Општина Раковица,
Милана Јовановића 8
Организатор помоћи у кући:
– Ненадовић Данијела
– Стојановић Јелена
011/3670-740
11. Општина Чукарица,
Милана Јовановића 8
Организатор помоћи у кући:
– Пријић Славка
-Мандић Татјана
011/2395-141 12. Општине Младеновац и Сопот,
Јанка Катића 27
Организатори помоћи у кући:
-Микичић Весна
-Максимовић Виолета
011/8233-315
13. Општина Лазаревац,
Краља Петра I 25
Организатор помоћи у кући:
– Ивановић Афродита
011/8110-138 14. Општина Обреновац,
Вука Караџића 99
Организатор помоћи у кући:
– Ивановић Афродита
011/8728-045
Добројевић Драгана
Координатор Службе “помоћ у кући“

Службом руководи Координатор Службе „помоћ у кући“

Наша мисија је да пружамо аутентичну услугу поштујући основне људске вредности што нам омогућава да будемо корак испред других.”

Наш циљ је да будемо бренд избора у сваком сегменту услуге коју пружамо.”

Наше вредности су индивидуални приступ кориснику и професионални кадар који тимским радом, на најбољи начин, реализује активности услуге помоћи у кући.”

 • Технички секретар: 011/ 2698-089
 • Координатор: 011/ 2692-055
 • dobrojevicd@ugcb.rs